rich falco director of jazz studies
Duo 1 Duo 2 Radio Clip

Ten String Swing

 

Duo of Rich Falco (guitar) and Matt Brown (bass)

Trio of Rich Falco (guitar) and Matt Brown (bass) and Jim Allard (winds)

 

Trio 1

Trio 2

Trio 3